Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Dječji vrtić „Morski konjić“

Put sv. Vicenca 1,

21 327 Podgora                                                         

 

                                  

Na  temelju  članka  37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07 i 94/13 ), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 53. i 54. Statuta Dječjeg vrtića „Morski konjić“, Podgora, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Morski konjić“ raspisuje:

 

NA T J E Č A J

              za imenovanje ravnatelja/ice  Dječjeg  vrtića „Morski konjić“, Podgora

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića  može biti izabrana  osoba koja ispunjava uvjete za :

-           odgojitelja/icu ili stručnog suradnika/icu prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07 i 94/13)

-           ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

-           da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07 i 94/13)

 

Uz pisanu prijavu  za natječaj potrebno je priložiti:

-           životopis

-           dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu, osobnu iskaznicu)

-           dokaz o stručnoj spremi

-           dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32 Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj: 133/97 i 4/98)

-           dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

-           uvjerenje o  nekažnjavanju nadležnog suda, sukladno članku 25. st.2.Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

-           uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

-           uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( izdano od specijalista medicine rada)

-           plan i program rada ravnatelja/ice za naredne četiri godine

 

Tražena dokumentacija može se dostaviti i u preslici, uz obvezu da se prije imenovanja ravnatelja/ice dostave izvornici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica  se imenuje na vrijeme od 4 godine, na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno obavlja poslove ravnatelja/ice).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana zadnje objave natječaja.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „Morski konjić“, Upravno vijeće, Put sv. Vicenca 1, 21 327 Podgora s naznakom„Natječaj za ravnatelja/icu dječjeg vrtića – ne otvarati“, isključivo u  zatvorenoj omotnici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

             UPRAVNO VIJEĆE

 

                                                                     DJEČJEG VRTIĆA MORSKI KONJIĆ