Utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgora.Sastavni dio ove Odluke je mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 351-02/16-02/44 , URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 15. prosinca 2016. godine kojim je utvrdio da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana.

Mišljenja      Dokumentacija

 

 

Novosti

Katastar i zemljišnik

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665