Nacrti odluka za 3. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju  proračuna Općine Podgora za 2017. godinu

3. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode Općine Podgora

4. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Podgora

5. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Podgora

6. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za komunalno gospodarstvo

7. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za popis imovine Općine Podgora

8. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Podgora

9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Podgora

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika  o radu općinskog načelnika Općine Podgora od 1.1.2017.-30.6.2017. 

10a. Polugodišnje izvješće načelnika o radu 2017.

11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao čest.zem. 10690 i 11201, k.o. Podgora

11a. Skica izmjere

 

11b. Prilog

 


 

Nacrti odluka za 2. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora 

Prilog odluke VODOVOD

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti općinskom Načelniku za davanje izjave o preuzimanju poslovnih udjela...VODOVOD

Prijedlog Odluke o imenovanju člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava članovima ci općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora od konstituiranja do 31. prosinca 2017. godine

Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 10505 kroz 1 k.o. Podgora

Prijedlog odluke o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika

 


 

Nacrti odluka za 43. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

Nacrti odluka za 42. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području opć

3. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina na području Općine Podg

4. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2017. godinu

5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2016. godinu

6. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razd

7. Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2017. god.

8. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2017.godinu

9.) Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2016

9a.) Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2016.godinu

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2016

10a.) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2016. godinu

11. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu

14. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 8551 kroz 1 k.o. Živogošće

 

 

 

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665