Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 , 141/06, 146/08 , 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st.1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 6. Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čest. zem. 10580, k.o. Podgora KLASA: 944-19/16-01/1, URBROJ: 2147/05-02/01-16-1 od 3. lipnja 2016. godine, Općinski načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju dijela nekretnine označene kao

čest. zem. 10580, k.o. Podgora

                    

I.  Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10580, k.o.Podgora  u površini od 156 m2.

 

 

II.        Opis nekretnine koja je predmet prodaje:

 

Nekretnina koja je predmet natječaja prikazana je na Skici diobe, izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Boška Plazonića, ing. geod. u listopadu 2015.godine i označeno brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 i koordinatama lomnih točaka, koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

Nekretnina se nalazi unutar granica izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Podgora, ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel, a za istu važe odredbe Prostornog plana uređenja Općine Podgora (˝Glasnik˝, službeno glasilo Općine Podgora  broj: 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14 i 13/15 ) te u naravi predstavlja zemljište između paviljona hotela.

        

III.      Utvrđuje se početna cijena nekretnine koja je predmet natječaja u iznosu od 295.936,68 kuna.

 

IV.       Najpovoljniji ponuditelj za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdit će se po kriteriju najviše ponuđene cijene.

V.  Porez na promet, troškove uknjižbe u zemljišne i katastarske knjige, troškove parcelacije, troškove procjene vrijednosti i eventualne ostale troškove snosit će odabrani najpovoljniji ponuditelj odnosno kupac.

VI. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj ponude), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

VII. Ponuditelj za jamčevinu uplaćuje 10% iznosa utvrđene početne cijene- 29.593,67 kuna  u korist Proračuna Općine Podgora broj IBAN: HR4523300031833900002, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnine.

VIII.  Ponuditelju čija ponuda bude odabrana, jamčevina se uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg natjecatelja.

Ako ponuditelj, čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od ponude ili ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.

IX.  Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Podgora www.podgora.hr.

X. Ponuda mora sadržavati:

a) naziv adresu i OIB ponuditelja

b) brojkom i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu

c) ovjereni prijepis ili presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe)

d) dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu članice Europske unije (za fizičke osobe)

e) dokaz o uplati jamčevine

f) izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja,

g) podatak o broju tekućeg računa ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

h) potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Podgora.

XI. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

XII. Mjesto i rok dostave ponuda:

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARAJ» na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora.

Ponude se mogu predati osobno, neposredno u pisarnici Općine Podgora, koja se nalazi na istoj adresi ili preporučeno putem pošte.

 

Bez obzira na način dostave, ponuditelji su dužni dostaviti ponude do 17. lipnja 2016. godine do 10:00 sati.

 

XIII. Otvaranje ponuda održat će se 17. lipnja 2016. godine u 10:00 sati.

Otvaranje ponuda će biti javno. Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju svi ponuditelji ili njihovi zakonski zastupnici.

XIV. Općinski načelnik donijeti će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. O rezultatima natječaja ostali ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

XV.  Ugovor o kupnji nekretnine, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana, zaključit će se u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Rok plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene je 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora u korist proračuna Općine Podgora.

Ako odabrani ponuditelj zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, dužan je platiti zakonske zatezne kamate od ugovorenog roka za plaćanje ( dospijeća ) do isplate.

Općinski načelnik će izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva kupca nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

XVI.   Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u roku iz točke 12. ovog članka gubi pravo na povrat jamčevine. Ukoliko odabrani ponuditelj zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 (devedeset) dana, prodavatelj nekretnine može raskinuti ugovor za kupnju nekretnine sa ponuditeljem a uplaćenu jamčevinu zadržati.

XVII.  Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora i plaćanjem ugovorene cijene najpovoljniji ponuditelj stječe pravo uknjižbe nekretnine u svoje vlasništvo i posjed bez ikakvog ograničenja i uvjeta.

XVIII.  Općina Podgora zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, te pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditelju i bez obveze obrazloženja svoje odluke.

 

 

                     OPĆINSKI NAČELNIK:                                                                                                                                                                                                                      

                           Ante Miličić, v.r.

 

 

KLASA: 944-19/16-01/2

URBROJ: 2147/05-01/01-16-1

U Podgori, 7. lipnja 2016. godina

 

SKICA (PDF)