Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

                                   OPĆINA PODGORA

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SVIH VRSTA UGOSTITELJSKIH, TRGOVAČKIH I USLUŽNIH DJELATNOSTI PRIGODOM

"PROSLAVE DANA „OLUJE“ 05.08.2016. I DANA OPĆINE PODGORA "SV. VICENCO" 21. 08. 2016.

 

            1. Predmet ovog poziva je nadmetanje za dvokratno korištenje javne površine na predjelu spomenika "Galebova krila" u Podgori prilikom održavanja manifestacija: proslave dana „OLUJE“ 5. kolovoza 2016. i proslave Dana Općine  "Sv. Vicenco" 21. kolovoza 2016, za obavljanje svih vrsta ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih djelatnosti.

            2. Javna površina iz točke 1. daje se na korištenje najboljem ponuđaču, a sastoji se od unaprijed određenih lokacija označene brojem od 1 do 3. i to:

- lokacija pod br.1 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića – zapadni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  lokacija pod br. 2 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - istočni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  lokacija pod br. 3 površine 5 x 4 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - sjeverni dio  spomenika Galebova krila iznad gledališta.

            3. Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe. Ponuda za vršenje usluga iz točke 1. mora sadržavati minimalno uslugu prodaje hrane i pića za oba termina. Ponuditelji se mogu nadmetati samo ako nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

            4. Početna cijena ponude za korištenje javne površine iz točke 1. Iznosi:za oba događaja 8.000,00 kuna. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena i kvaliteta ponuđene usluge.

            5. Rok za podnošenje ponuda je 2. kolovoza 2016. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Najpovoljnije ponuditelje prema prethodno navedenim kriterijima odabrat će Načelnik Općine Podgora i iste o izboru obavijestiti 3. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati, a ostali ponuditelji bit će obaviješteni istog dana do 15,00 sati.

            6. Odabrani ponuditelj je dužan ponuđenu cijenu uplatiti drugi dan do 14 sati i o tome dostaviti dokaz. Ukoliko ponuditelj do roka iz prethodnog stavka ne uplati ponuđenu cijenu smatrat će se da je odustao od ponude te će se pozvati slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je dužan istog dana izvršiti uplatu ponuđene cijene.

            7.  Način sastavljanja i dostave ponuda;

            Ponuda mora sadržavati;

-         Podatke o podnositelju ponude sa brojem telefona ponuditelja.

-         Ponuditelj prilikom podnošenja ponude mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1000,00 kn na ž.r. Općine Podgora 2330003-1833900002 poziv na broj 68 7706 – OIB ponuđaća.  

-         Ponuditelj mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se u roku 8 dana nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka ako je neiskorišteno.

            Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom «NE OTVARAJ» na 

protokol Općine Podgora, najkasnije do 02. kolovoza 2016. godine u 10:00 sati  bez  obzira na način dostave.    

 

8.Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

OPĆINA PODGORA