• OBAVIJEST

 

 • Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj putem «Narodnih novina» dana 1. prosinca 2017. godine za prijem:

  referenta/ice

  u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

  referenta prometnog redara – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

   

  OPIS POSLOVA:

  Poslovi referenta prometnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14, 9/15 i 4/16) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

  - obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Općine

  - naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine

  - surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila

  - obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

   

  PODACI O PLAĆI:

  Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,65) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10).

   

  PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

  Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

  Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

   

  PODRUČJA TESTIRANJA:

  1.      LOKALNA SAMOUPRAVA I UPRAVNI POSTUPAK

  2.      PROMET

   

   

   

  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

   

  1. LOKALNA SAMOUPRAVA I UPRAVNI POSTUPAK: 

  -         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15) – Poglavlja: I. Opće odredbe, V. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i VI. Upravni odjeli i služba jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  -         Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.: 47/09) – PRVI DIO  Temeljne odredbe – Glava I. Opće odredbe; DRUGI DIO Pokretanje i vođenje postupka – Glava I. Pokretanje postupka i TREĆI DIO Rješavanje upravne stvari.

   

  2.   PROMET:

  -          Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.: 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15,108/17),

   

  Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

   

  NAČIN TESTIRANJA:

  Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

   

  Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

   

  Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

   

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

   

       -  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

       -  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

       -  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

       - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

   

  Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

   

  Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

   

  Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

  Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

   

  MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

   

  Testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja održati će se dana 15. prosinca 2017. godine (petak) u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.

   

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

   


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665