REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Objavljuje


POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

za financiranje programa javnih potreba na području Općine Podgora za 2017.


I.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora, te ostali proračunski korisnici.

II

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Podgora

U program javnih potreba Općine Podgora za 2017.godinu uvrstit će se programi:

- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura

-         ostali programi proračunskih korisnika od interesa za Općinu Podgora

III.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Podgora. 

 

IV

U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.

Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V

Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

VI

Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog natječaja polugodišnje financijsko izvješće za 2016.godinu

VII.

Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 31.listopada 2016.godine na adresu:

OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2017.godinu.Načelnik:
Ante Miličić

 

PRIJAVA UDRUGE-obrazac 2017.pdf

PRIJAVA PROGRAMA-obrazac 2017.pdf

                                   OPĆINA PODGORA

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SVIH VRSTA UGOSTITELJSKIH, TRGOVAČKIH I USLUŽNIH DJELATNOSTI PRIGODOM

"PROSLAVE DANA „OLUJE“ 05.08.2016. I DANA OPĆINE PODGORA "SV. VICENCO" 21. 08. 2016.

 

            1. Predmet ovog poziva je nadmetanje za dvokratno korištenje javne površine na predjelu spomenika "Galebova krila" u Podgori prilikom održavanja manifestacija: proslave dana „OLUJE“ 5. kolovoza 2016. i proslave Dana Općine  "Sv. Vicenco" 21. kolovoza 2016, za obavljanje svih vrsta ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih djelatnosti.

            2. Javna površina iz točke 1. daje se na korištenje najboljem ponuđaču, a sastoji se od unaprijed određenih lokacija označene brojem od 1 do 3. i to:

- lokacija pod br.1 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića – zapadni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  lokacija pod br. 2 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - istočni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  lokacija pod br. 3 površine 5 x 4 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - sjeverni dio  spomenika Galebova krila iznad gledališta.

            3. Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe. Ponuda za vršenje usluga iz točke 1. mora sadržavati minimalno uslugu prodaje hrane i pića za oba termina. Ponuditelji se mogu nadmetati samo ako nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

            4. Početna cijena ponude za korištenje javne površine iz točke 1. Iznosi:za oba događaja 8.000,00 kuna. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena i kvaliteta ponuđene usluge.

            5. Rok za podnošenje ponuda je 2. kolovoza 2016. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Najpovoljnije ponuditelje prema prethodno navedenim kriterijima odabrat će Načelnik Općine Podgora i iste o izboru obavijestiti 3. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati, a ostali ponuditelji bit će obaviješteni istog dana do 15,00 sati.

            6. Odabrani ponuditelj je dužan ponuđenu cijenu uplatiti drugi dan do 14 sati i o tome dostaviti dokaz. Ukoliko ponuditelj do roka iz prethodnog stavka ne uplati ponuđenu cijenu smatrat će se da je odustao od ponude te će se pozvati slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je dužan istog dana izvršiti uplatu ponuđene cijene.

            7.  Način sastavljanja i dostave ponuda;

            Ponuda mora sadržavati;

-         Podatke o podnositelju ponude sa brojem telefona ponuditelja.

-         Ponuditelj prilikom podnošenja ponude mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1000,00 kn na ž.r. Općine Podgora 2330003-1833900002 poziv na broj 68 7706 – OIB ponuđaća.  

-         Ponuditelj mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se u roku 8 dana nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka ako je neiskorišteno.

            Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom «NE OTVARAJ» na 

protokol Općine Podgora, najkasnije do 02. kolovoza 2016. godine u 10:00 sati  bez  obzira na način dostave.    

 

8.Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

OPĆINA PODGORA

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 , 141/06, 146/08 , 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st.1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 6. Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čest. zem. 10580, k.o. Podgora KLASA: 944-19/16-01/1, URBROJ: 2147/05-02/01-16-1 od 3. lipnja 2016. godine, Općinski načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju dijela nekretnine označene kao

čest. zem. 10580, k.o. Podgora

                    

I.  Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10580, k.o.Podgora  u površini od 156 m2.

 

 

II.        Opis nekretnine koja je predmet prodaje:

 

Nekretnina koja je predmet natječaja prikazana je na Skici diobe, izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Boška Plazonića, ing. geod. u listopadu 2015.godine i označeno brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 i koordinatama lomnih točaka, koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

Nekretnina se nalazi unutar granica izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Podgora, ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel, a za istu važe odredbe Prostornog plana uređenja Općine Podgora (˝Glasnik˝, službeno glasilo Općine Podgora  broj: 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14 i 13/15 ) te u naravi predstavlja zemljište između paviljona hotela.

        

III.      Utvrđuje se početna cijena nekretnine koja je predmet natječaja u iznosu od 295.936,68 kuna.

 

IV.       Najpovoljniji ponuditelj za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdit će se po kriteriju najviše ponuđene cijene.

V.  Porez na promet, troškove uknjižbe u zemljišne i katastarske knjige, troškove parcelacije, troškove procjene vrijednosti i eventualne ostale troškove snosit će odabrani najpovoljniji ponuditelj odnosno kupac.

VI. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj ponude), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

VII. Ponuditelj za jamčevinu uplaćuje 10% iznosa utvrđene početne cijene- 29.593,67 kuna  u korist Proračuna Općine Podgora broj IBAN: HR4523300031833900002, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnine.

VIII.  Ponuditelju čija ponuda bude odabrana, jamčevina se uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg natjecatelja.

Ako ponuditelj, čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od ponude ili ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.

IX.  Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Podgora www.podgora.hr.

X. Ponuda mora sadržavati:

a) naziv adresu i OIB ponuditelja

b) brojkom i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu

c) ovjereni prijepis ili presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe)

d) dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu članice Europske unije (za fizičke osobe)

e) dokaz o uplati jamčevine

f) izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja,

g) podatak o broju tekućeg računa ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

h) potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Podgora.

XI. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

XII. Mjesto i rok dostave ponuda:

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARAJ» na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora.

Ponude se mogu predati osobno, neposredno u pisarnici Općine Podgora, koja se nalazi na istoj adresi ili preporučeno putem pošte.

 

Bez obzira na način dostave, ponuditelji su dužni dostaviti ponude do 17. lipnja 2016. godine do 10:00 sati.

 

XIII. Otvaranje ponuda održat će se 17. lipnja 2016. godine u 10:00 sati.

Otvaranje ponuda će biti javno. Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju svi ponuditelji ili njihovi zakonski zastupnici.

XIV. Općinski načelnik donijeti će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. O rezultatima natječaja ostali ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

XV.  Ugovor o kupnji nekretnine, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana, zaključit će se u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Rok plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene je 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora u korist proračuna Općine Podgora.

Ako odabrani ponuditelj zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, dužan je platiti zakonske zatezne kamate od ugovorenog roka za plaćanje ( dospijeća ) do isplate.

Općinski načelnik će izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva kupca nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

XVI.   Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u roku iz točke 12. ovog članka gubi pravo na povrat jamčevine. Ukoliko odabrani ponuditelj zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 (devedeset) dana, prodavatelj nekretnine može raskinuti ugovor za kupnju nekretnine sa ponuditeljem a uplaćenu jamčevinu zadržati.

XVII.  Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora i plaćanjem ugovorene cijene najpovoljniji ponuditelj stječe pravo uknjižbe nekretnine u svoje vlasništvo i posjed bez ikakvog ograničenja i uvjeta.

XVIII.  Općina Podgora zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, te pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditelju i bez obveze obrazloženja svoje odluke.

 

 

                     OPĆINSKI NAČELNIK:                                                                                                                                                                                                                      

                           Ante Miličić, v.r.

 

 

KLASA: 944-19/16-01/2

URBROJ: 2147/05-01/01-16-1

U Podgori, 7. lipnja 2016. godina

 

SKICA (PDF)

 

 

 

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» dana 1. lipnja 2016. godine za prijem:

namještenika/ice pomoćnog komunalnog redara

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

 

OPIS POSLOVA:

 

Poslovi namještenika/ice pomoćnog komunalnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

-         pomaže u obavljanju poslova propisanih Odlukom o komunalnom redu

-         pomaže u organizaciji održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanju druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti

-         pomaže u prikupljanju podataka za razrez općinskih poreza i komunalne naknade

-         vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo uređenje i održavanje

-         vodi brigu o uređenju naselja i stanovanja, te brigu o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša

-         vodi brigu o groblju

-         obavlja druge poslove po nalogu načelnika, pročelnika i komunalnog redara

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,60) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      KOMUNALNI RED OPĆINE PODGORA

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

      1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „Glasnik“ službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10)

Propis se može pronaći na web-stranici Općine Podgora:  http://www.podgora.hr/

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

     -  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

     -  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

     -  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

     - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

 

Testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja održati će se dana 14. lipnja 2016. godine (utorak) u 11.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Predmet: Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme namještenika/ce pomoćnog komunalnog redara

 

 

Opis poslova: Namještenik/ca pomoćni komunalni redar

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme do 15. rujna 2016. godine, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: srednja stručna sprema

Radno iskustvo: nije potrebno

Traženo djelatnika: 1

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

        životopis,

        presliku svjedodžbe,

        presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu

        elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

        presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

        vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.). .

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 14. lipnja 2016. godine u 11.00. sati u prostorijama Općine Podgora. Testiranje će se provesti iz područja: Odluka o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10), dostupna na službenim stranicama Općine Podgora: http://www.podgora.hr/.

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave u Makarskoj.

 

Sve dodatne informacije o natječaju i testiranju mogu se dobiti na broj tel.: 021 / 603 / 953.

       

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: » Oglas za namještenika/cu pomoćnog komunalnog redara-ne otvaraj «.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

OPĆINA PODGORA

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665