Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora dana 4. travnja 2016. godine o g l a š a v a


                                                                               POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠNIH MJESTA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA                                 OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU

                                NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU

                                                                                   I.

Oglašava se poziv za podnošenje:

1. zahtjeva za korištenje javnih površina,

2. zahtjeva za korištenje parkirališnih mjesta i

3. zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sukladno planu korištenja istih.

                                                                                   II.

Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina (za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, ugostiteljskih terasa "štekata" i drugih privremenih objekata i naprava) podnosi zahtjev na općinskom obrascu JP-1* Komisiji za komunalne djelatnosti uz koju je potrebno priložiti:

A)  presliku osobne iskaznice,
B)  u preslici dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga, potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl.),
C) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora,
D) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora, koncesionara Općine Podgora, o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,
E) 20,00 kuna državnih biljega priloženih uz zahtjev,
F)  prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju suvenira, rukotvorina, slika i sl.), sliku, skicu montažnog objekta, nadstrešnice ili načina prodaje.
G)  dokaz vlasništva i/ili pravnog interesa ( vlasnički list, ugovor o zakupu i dr.)- ako se javna površina traži za obavljanje djelatnosti ( npr. ugostiteljske, trgovačke i dr.) ispred objekta u privatnom vlasništvu u kojem se ta djelatnost obavlja.

SVI DOSADAŠNJI KORISNICI, BEZ OBZIRA NA DJELATNOST, OBAVEZNO PREDAJU ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE bez obveze predaje dokumenata iz točke II. F).

                                                                                   III.

Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje parkirališnog mjesta na javnoj površini podnosi zahtjev na općinskom obrascu JP-2* Komisiji za komunalne djelatnosti uz koju je potrebno priložiti:

A)  presliku osobne iskaznice,
B)  potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora,
C) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora, koncesionara Općine Podgora, o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,
D) presliku dokaza o registraciji djelatnosti od značaja za turizam (izvadak iz sudskog registra, obrtnog registra,
rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu-iznajmljivanje soba, apartmana i dr.) - ako podnositelj obavlja takvu djelatnost,

G)  dokaz vlasništva i/ili pravnog interesa na nekretnini u kojoj prebiva ili obavlja djelatnost (vlasnički list, ugovor o zakupu i dr.)

E) 20,00 kuna državnih biljega priloženih uz zahtjev.

IV.

Pravna ili fizička osoba zainteresirana za izdavanje KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU podnosi zahtjev Vijeću za dodjelu odobrenja na pomorskom dobru na propisanom obrascu UT-XII-71 koji se može kupiti u Narodnim novinama ili obrascu KO-1*. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

A) presliku osobne iskaznice,
B) u preslici dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži odobrenje (izvadak iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),

C) dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ( za sredstva za koja postoje javni registri (upisnici)

D) dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom)

E) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora,
F) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora (koncesionara Općine Podgora) o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,
G) 70,00 kn državnih biljega priloženih uz zahtjev.

V.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE ZAKLJUČNO DO 02.05.2016. god.

 

 

VI.

Pravne i fizičke osobe koje imaju dug prema Općini Podgora, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje i njihovi će se zahtjevi odbaciti.

   

KLASA: 022-06/16-01/13

URBROJ: 2147/05-01/01-16-1

Podgora, 4. travnja 2016. godine

                                                                                                                     OPĆINSKI  NAČELNIK:

                                                                                                                              Ante Miličić, v.r.


 

 

* Obrazac JP-1 možete preuzeti u Općini Podgora ili na web stranici Općine Podgora (PDF)

* Obrazac JP-2 možete preuzeti u Općini Podgora ili na web stranici Općine Podgora (PDF)

* Obrazac KO-1 -zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja možete preuzeti u Općini Podgora ili na web         

    stranici Općine Podgora (PDF)

N A T J E Č A J

 

za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora

 

             Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se  po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2014./2015.

            Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj te ispunjavaju slijedeće uvjete:

             Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.

             Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole. U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi razlika.

            Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavit će se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.

            Prijave studenata koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja neće se  prihvatiti.

Prijave na natječaj podnose  se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15. veljače 2016. godine.

     

            Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1.      Potvrdu o prosjeku ocjena iz studentske godine 2014./2015.,

2.      Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija,

3.      Domovnicu,

4.      Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

 

                                                                               NAČELNIK

                                                                        OPĆINE PODGORA                                                 

                                                                           Ante  Miličić v.r.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), u «Narodnim novinama» br.86/15 dana 4.kolovoza 2015. godine objavljen je natječaj za prijam

 

 

višeg referenta/ice za administrativne poslove – tajnika/ce- 1 izvršitelj/ica

 

                   u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora

                                    

OPIS POSLOVA :

 

Poslovi višeg referenta/ice za administrativne poslove – tajnika/ce propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

 

-         protokolarne i administrativne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog

zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

-         upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave,

-         pisarnicu i pismohranu,

-         poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti,

-         informiranje sukladno zakonskim propisima,

-         obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

-         obavlja poslove objave akata u službenom glasilu Općine Podgora

-         obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Podgora.

-         vodi evidenciju o radu djelatnika

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta višeg referenta/ice za administrativne poslove – tajnika/ice je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,04) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:13/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      Opći dio

2.      Posebni dio

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

1.      OPĆI DIO:

 

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).

3. Zakon o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('“Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)

 

2.      POSEBNI DIO:

 

1. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15)

2. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14)

3. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11)

4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

 

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Objavljuje


POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

za financiranje programa javnih potreba na području Općine Podgora za 2016. godinu


I.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora, te ostali proračunski korisnici.

II

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Podgora

U program javnih potreba Općine Podgora za 2016.godinu uvrstit će se programi:

- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura

-         ostali programi proračunskih korisnika od interesa za Općinu Podgora

III.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Podgora.

 

 

IV

U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.

Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V

Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

VI

Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog natječaja polugodišnje financijsko izvješće za 2015. godinu

VII.

Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 10. listopada 2015.godine na adresu:

OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2016.godinu.

 

Načelnik:
Ante Miličić, v.r.

 

http://www.podgora.hr/files/proracun/2015/PRIJAVA_PROGRAMA_2016-obrazac.doc

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), u «Narodnim novinama» br. 86/15 dana 4.kolovoza 2015. godine objavljen je natječaj za prijam

 

 

višeg referenta/ice za naplatu poreza - 1 izvršitelj/ica

 

                   u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

                                    

OPIS POSLOVA :

 

Poslovi višeg referenta/ice za naplatu poreza propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

 

-         obavlja pripremne radnje za obavljanje poslova razreza i naplate općinskih poreza i komunalne naknade

-         usklađuje analitičku evidenciju zaduženja i uplata općinskih poreza i komunalne naknade

-         provjerava uplate za upućivanje opomena po neplaćenim općinskim porezima i komunalnoj naknadi

-         pomaže u pripremi upravnog postupka po žalbama na rješenja o porezima i komunalnoj naknadi

-         pomaže u pripremi postupka vršenja prisilne naplate općinskih poraza i komunalne naknade

-         obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta višeg referenta/ice za naplatu poreza je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,02) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:13/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      Opći dio

2.      Posebni dio

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

1.      OPĆI DIO:

 

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

3. Zakon o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('“Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)

 

2.      POSEBNI DIO:

 

1. Opći porezni zakon («Narodne novine» broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br.: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14)

 

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665