112-03/15-01/2

2147/05-03/01-15-2

29. svibnja 2015. godina 

Predmet: Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme namještenika/ce pomoćnog komunalnog redara

 

 

Opis poslova: Namještenik/ca pomoćni komunalni redar

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: srednja stručna sprema

Radno iskustvo: nije potrebno

Traženo djelatnika: 2

 

Read more...

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), dana 21. svibnja 2015. godine objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» za prijem:

namještenika/ce

komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno) u Vlastiti pogon Općine Podgora na određeno vrijeme od 3 mjeseca

 

Read more...

112-03/15-01/1

2147/05-01/01-15-1

20. svibnja 2015. godina

Predmet: Oglas za prijem u službu namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

 

Opis poslova: Namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme - 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: niža stručna sprema ili osnovna škola

Radno iskustvo: nije potrebno

Traženo djelatnika: 1

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

        životopis,

        presliku svjedodžbe,

        presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu

        elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

        presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

        vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Testiranje i intervju održati će se dana 2. lipnja 2015. godine u 11:00. sati u prostorijama Općine Podgora.   

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Makarska.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel.: 021 / 603- 953.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: » Oglas za namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) - ne otvaraj «.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                      OPĆINA PODGORA

                                                                                          

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Makarska» dana 30. travnja 2015. godine za prijem:

referenta/ice

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, prometnog redara - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci

 

OPIS POSLOVA:

 

Poslovi referenta prometnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Općine

- naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine

- surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila

- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,65) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      LOKALNA SAMOUPRAVA I UPRAVNI POSTUPAK

2.      PROMET

 

 

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

1. LOKALNA SAMOUPRAVA I UPRAVNI POSTUPAK:

 

-         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 33/01, 60/01, 129/05, 129/05, 09/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) – Poglavlja: I. Opće odredbe, V. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i VI. Upravni odjeli i služba jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

-         Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.: 47/09) – PRVI DIO  Temeljne odredbe – Glava I. Opće odredbe; DRUGI DIO Pokretanje i vođenje postupka – Glava I. Pokretanje postupka i TREĆI DIO Rješavanje upravne stvari.

 

2.   PROMET:

-          Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14),

 

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

     -  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

     -  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

     -  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

     - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

 

Testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja održati će se dana 20. svibnja 2015. godine (srijeda) u 11.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665