OPĆINA PODGORA

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SVIH VRSTA UGOSTITELJSKIH, TRGOVAČKIH I USLUŽNIH DJELATNOSTI PRIGODOM

"PROSLAVE DANA „OLUJE“ 05.08.2016. I DANA OPĆINE PODGORA "SV. VICENCO" 21. 08. 2016.

 

            1. Predmet ovog poziva je nadmetanje za dvokratno korištenje javne površine na predjelu spomenika "Galebova krila" u Podgori prilikom održavanja manifestacija: proslave dana „OLUJE“ 5. kolovoza 2016. i proslave Dana Općine  "Sv. Vicenco" 21. kolovoza 2016, za obavljanje svih vrsta ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih djelatnosti.

            2. Javna površina iz točke 1. daje se na korištenje najboljem ponuđaču, a sastoji se od unaprijed određenih lokacija označene brojem od 1 do 3. i to:

- lokacija pod br.1 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića – zapadni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  lokacija pod br. 2 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - istočni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  lokacija pod br. 3 površine 5 x 4 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - sjeverni dio  spomenika Galebova krila iznad gledališta.

            3. Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe. Ponuda za vršenje usluga iz točke 1. mora sadržavati minimalno uslugu prodaje hrane i pića za oba termina. Ponuditelji se mogu nadmetati samo ako nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

            4. Početna cijena ponude za korištenje javne površine iz točke 1. Iznosi:za oba događaja 8.000,00 kuna. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena i kvaliteta ponuđene usluge.

            5. Rok za podnošenje ponuda je 2. kolovoza 2016. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Najpovoljnije ponuditelje prema prethodno navedenim kriterijima odabrat će Načelnik Općine Podgora i iste o izboru obavijestiti 3. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati, a ostali ponuditelji bit će obaviješteni istog dana do 15,00 sati.

            6. Odabrani ponuditelj je dužan ponuđenu cijenu uplatiti drugi dan do 14 sati i o tome dostaviti dokaz. Ukoliko ponuditelj do roka iz prethodnog stavka ne uplati ponuđenu cijenu smatrat će se da je odustao od ponude te će se pozvati slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je dužan istog dana izvršiti uplatu ponuđene cijene.

            7.  Način sastavljanja i dostave ponuda;

            Ponuda mora sadržavati;

-         Podatke o podnositelju ponude sa brojem telefona ponuditelja.

-         Ponuditelj prilikom podnošenja ponude mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1000,00 kn na ž.r. Općine Podgora 2330003-1833900002 poziv na broj 68 7706 – OIB ponuđaća.  

-         Ponuditelj mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se u roku 8 dana nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka ako je neiskorišteno.

            Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom «NE OTVARAJ» na 

protokol Općine Podgora, najkasnije do 02. kolovoza 2016. godine u 10:00 sati  bez  obzira na način dostave.    

 

8.Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

OPĆINA PODGORA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Objavljuje


POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

za financiranje programa javnih potreba na području Općine Podgora za 2017.


I.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora, te ostali proračunski korisnici.

II

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Podgora

U program javnih potreba Općine Podgora za 2017.godinu uvrstit će se programi:

- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura

-         ostali programi proračunskih korisnika od interesa za Općinu Podgora

III.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Podgora. 

 

IV

U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.

Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V

Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

VI

Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog natječaja polugodišnje financijsko izvješće za 2016.godinu

VII.

Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 31.listopada 2016.godine na adresu:

OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2017.godinu.Načelnik:
Ante Miličić

 

PRIJAVA UDRUGE-obrazac 2017.pdf

PRIJAVA PROGRAMA-obrazac 2017.pdf

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» dana 1. lipnja 2016. godine za prijem:

namještenika/ice pomoćnog komunalnog redara

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

 

OPIS POSLOVA:

 

Poslovi namještenika/ice pomoćnog komunalnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

-         pomaže u obavljanju poslova propisanih Odlukom o komunalnom redu

-         pomaže u organizaciji održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanju druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti

-         pomaže u prikupljanju podataka za razrez općinskih poreza i komunalne naknade

-         vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo uređenje i održavanje

-         vodi brigu o uređenju naselja i stanovanja, te brigu o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša

-         vodi brigu o groblju

-         obavlja druge poslove po nalogu načelnika, pročelnika i komunalnog redara

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,60) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      KOMUNALNI RED OPĆINE PODGORA

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

      1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „Glasnik“ službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10)

Propis se može pronaći na web-stranici Općine Podgora:  http://www.podgora.hr/

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

     -  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

     -  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

     -  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

     - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

 

Testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja održati će se dana 14. lipnja 2016. godine (utorak) u 11.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665