Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

s  a  z  i  v  a  m

 

       32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  30. ožujka 2016. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću Podgorski komunalac j.d.o.o. za usluge;

3.      Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe Makarskog primorja "Izbitac" – Drašnice;

4.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora;

5.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća Načelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine;

6.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godine;

7.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godine;

8.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2015. godinu;

9.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2015. godinu;

10.  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Morski konjić u Podgori;

11.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Ivo Mihaljević