Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

                  29. travnja 2016.godine

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

s  a  z  i  v  a  m

 

       33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  4. svibnja 2016. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

3.      Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2016. godini;

4.      Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2016. godini;

5.      Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji komunalnog vozila za pražnjenje polupodzemnih kontejnera;

6.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić "Morski Konjić" u Podgori;

7.      Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao kat.čest.zem. 10579/1, k.o. Podgora;

8.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Ivo Mihaljević, v.r.