Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

                021-05/15-01/26

                   2147/05-02/01-15-1

 

                   17. prosinca 2015.godine

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  23. prosinca 2015. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

3.      Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

4.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Podgora u 2015. godini;

5.      Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2015. godinu;

6.      Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2015. godinu;

8.      Prijedlog Programa o izmjenama programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu;

9.      Prijedlog Proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

10.  Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

11.  Prijedlog odluke o projekciji proračuna Općine Podgora za razdoblje 2016. -2018.;

12.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja kom infrastrukture u Općini Podgora u 2016. godini;

13.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Podgora u 2016. godini;

14.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2016. godinu;

15.  Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2016. godinu;

16.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2016. godinu;

17.  Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu;

18.  Prijedlog odluke o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora;

19.  Prijedlog odluke o visini nagrada koje se dodjeljuju uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora za školsku god. 2014. 2015..

20.  Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje Općine Podgora i Općine Kralice na Hane;

21.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10580, k.o. Podgora

22.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.