POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

s  a  z  i  v  a  m

 

       32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  30. ožujka 2016. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću Podgorski komunalac j.d.o.o. za usluge;

3.      Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe Makarskog primorja "Izbitac" – Drašnice;

4.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora;

5.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća Načelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine;

6.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godine;

7.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godine;

8.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2015. godinu;

9.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2015. godinu;

10.  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Morski konjić u Podgori;

11.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Ivo Mihaljević

 

                  12. veljače 2016.godine

 

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

s  a  z  i  v  a  m

 

       31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  16. veljače 2016. godine (utorak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora;

3.      Prijedlog Odluke o izradi Plana ukupnog razvoja ( strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje od 2016. do 2020. godine;

4.      Prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR);

5.      Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

6.      Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;

8.      Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za razdoblje od 2016. god. - 2019. god.;

9.      Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2016. god.;

10.  Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2016.god.;

11.  Prijedlog Odluke o visini cijene grobnice na Novom groblju u Podgori;

12.  Prijedlog Odluke o prodaji komunalnog vozila za pražnjenje polupodzemnih kontejnera;

13.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ Podgora;

14.  Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Morski konjić" u Podgori;

15.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  30. listopada 2015. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

3.      Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

4.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

5.      Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2015. godinu;

6.      Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora;

8.      Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području Općine Podgora;

9.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;

10.  Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Općini Podgora;

11.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj u Općini Podgora;

12.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za donošenje III. Izmjena i dopuna Plana nabave Općine Podgora za 2015. godinu;

13.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za otpis nenaplativih potraživanja;

14.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 7240, k.o. Drašnice;

15.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10505/1, k.o. Podgora;

16.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10580, k.o. Podgora

17.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

 

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                021-05/15-01/26

                   2147/05-02/01-15-1

 

                   17. prosinca 2015.godine

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  23. prosinca 2015. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

3.      Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

4.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Podgora u 2015. godini;

5.      Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2015. godinu;

6.      Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2015. godinu;

8.      Prijedlog Programa o izmjenama programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu;

9.      Prijedlog Proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

10.  Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

11.  Prijedlog odluke o projekciji proračuna Općine Podgora za razdoblje 2016. -2018.;

12.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja kom infrastrukture u Općini Podgora u 2016. godini;

13.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Podgora u 2016. godini;

14.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2016. godinu;

15.  Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2016. godinu;

16.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2016. godinu;

17.  Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu;

18.  Prijedlog odluke o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora;

19.  Prijedlog odluke o visini nagrada koje se dodjeljuju uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora za školsku god. 2014. 2015..

20.  Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje Općine Podgora i Općine Kralice na Hane;

21.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10580, k.o. Podgora

22.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  23. rujna 2015. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

3.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine;

4.      Prijedlog odluke o izmjeni odluke o uređenju prometa na području naselja Podgora;

5.       Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koja je dozvoljena blokada na području Općine Podgora;

6.      Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju mrtvačnice na Novom groblju (Srida sela) u Podgori;

7.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

 

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665