VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  30. listopada 2015. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

3.      Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

4.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

5.      Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2015. godinu;

6.      Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora;

8.      Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području Općine Podgora;

9.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;

10.  Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Općini Podgora;

11.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj u Općini Podgora;

12.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za donošenje III. Izmjena i dopuna Plana nabave Općine Podgora za 2015. godinu;

13.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za otpis nenaplativih potraživanja;

14.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 7240, k.o. Drašnice;

15.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10505/1, k.o. Podgora;

16.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10580, k.o. Podgora

17.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

 

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  23. rujna 2015. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

3.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine;

4.      Prijedlog odluke o izmjeni odluke o uređenju prometa na području naselja Podgora;

5.       Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koja je dozvoljena blokada na području Općine Podgora;

6.      Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju mrtvačnice na Novom groblju (Srida sela) u Podgori;

7.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

 

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  13. srpnja 2015. godine (ponedjeljak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području naselja Podgora;

3.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  31. srpnja 2015. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o dopuni odluke o uređenju prometa na području naselja Podgora;

3.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  16. lipnja 2015. godine (utorak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva;

3.      Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne-ulične rasvjete na području Općine Podgora;

4.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665