VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  15. svibnja 2015. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2014. godinu;

3.      Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

4.      Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

5.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

6.      Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i regiji Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2015. godinu;

8.      Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Podgora za 2015. godinu;

9.      Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu;

10.  Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Općine Podgora za razdoblje od 2011. do 2015. godine;

11.  Prijedlog Suglasnosti za odluku o obročnoj otplati duga i otpisu kamata;

12.  Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja javne – ulične rasvjete na području Općine Podgora;

13.  Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Podgora;

14.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  31. ožujka 2015. godine (utorak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti načelniku za Plan nabave Općine Podgora za 2015. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10505/1, k.o. Podgora;
 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika;
 5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini;
 6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programu izgradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini;
 7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2014. godinu;
 8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2014.godinu;
 9. Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević

 

  021-05/15-01/3

   2147/05-02/01-15-1

   5. ožujka 2015.godine

 

                       VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                              OPĆINE PODGORA

 

 Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

                       
                         s  a  z  i  v  a  m

 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  9. ožujka 2015. godine (ponedjeljak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

    Za sjednicu predlažem sljedeći  

                         d n e v n i    r e d :

 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Podgora;
 3. Vijećnička pitanja i odgovori.

 
 

                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                    Ivo Mihaljević v.r.

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665