Poziv  za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora koja će se održati 26. veljače 2015. godine (četvrtak).

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09 i 3/13) 

           s  a  z  i  v  a  m

 

       21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  26. veljače 2015. godine (četvrtak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

                                                             d n e v n i    r e d :

 

 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podgora;
 3. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Podgora;
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za komunalno gospodarstvo;
 5. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu štete

            od elementarne nepogode Općine Podgora;

 1. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora;
 2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora;
 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Podgora;
 4. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Podgora;
 5. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Podgora;
 6. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ Podgora;
 8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podgora u 2015. godini;
 9. Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2015. godine;
 10. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podgora za 2015. godinu;
 11. Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                        Ivo Mihaljević, v.r.

U Ponedjeljak 25.siječnja 2010. godine u vijećnici Općine Podgora održana je 7. sjednica općinskog vijeća na kojoj su bilo prisutno 7 vijećnika, načelnik općine Ante Miličić, zamjenik načelnika općine Tomislav Urlić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela  Ivica Nuić i savjetnik načelnika općine Branimir Mrkušić.Predstavnik kluba vijećnika SDP-HSLS vijećnik Teo Antičić Lović  uručio je prije početka sjednice prisutnim vijećnicima pismeno očitovanje navedenog kluba vijećnika o razlozima neprisustvovanju sjednicom. Predsjednik Vijeća Stjepan Vela primio je na znanje navedeno očitovanje, te nakon što je ustanovio da sjednici prisustvuje 7 vijećnika ( Stjepan Vela i Ante Lulić HDZ; Nenad Glućina HSP; Teo Antičić Lović SDP; Marijana Letica, Zoran Borić i Nenad Perić NEZAVISNA LISTA), što je dovoljno za normalni rad, otvorio je 7. sjednicu vijeća Općine Podgora.  Na istoj je među ostalim točkama a kao najvažnije donesena odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora.
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka  o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora
3. Odluka o komunalnom redu
4. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju komisije za komunalno gospodarstvo
6. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona općine Podgora
7. Odluka o nabavi građevinskog materijala
8. Odluka o auto-taksi prijevozu na području Općine Podgora
9. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Podgora
10. Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju  stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora
12. Odluka o razrješenju člana mandatne komisije
13. Odluka o imenovanju člana mandatne komisije
14. Zahtjevi građana i pravnih osoba
15. Vijećnička pitanja i odgovori

 

Odluke se nalaze u općinskom Glasniku (PDF)

Dana 20.prosinca održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Podgora. Na sjednici je bilo prisutno svih jedanaest vijećnika, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Ivica Nuić, savjetnik načelnika Branimir Mrkušić i načelnik Općine Ante Miličić.

Na istoj je među ostalim točkama a kao najvažnije donesene odluke o izmjeni odluke o Proračunu - Rebalansu za 2010.god i Proračunu za 2011.god  Općine Podgora.
Dnevni red:

 

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća
 • Odluka o izmjeni odluke o proračunu Općine Podgora za 2010. godinu. (PDF)
 • Odluka o proračunu Općine Podgora za 2011. godinu, s projekcijom i planom razvojnih programa (PDF)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Socijalni program Općine Podgora za 2011. godinu (PDF)
 • Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora u 2011. godini (PDF)
 • Program javnih potreba u športu Općine Podgora u 2011. godini (PDF)
 • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Odluka o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. (PDF)
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011 – 2010. godine Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o naknadi za razvoj sustava odvodnje otpadnih voda Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o nabavi građevinskog materijala u 2011. godini. (PDF)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta. (PDF)
 • Odluka o visini nagrada koje se dodjeljuju uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora za školsku god 2009/2010. (PDF)
 • Odluka o imenovanju člana mandatne komisije (PDF)
 • Zahtjevi građana.
 • Vijećnička pitanja i odgovori.

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORA: Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj 5/2009, 9/09) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan 20. prosinca 2010. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2 (vijećnica), s početkom u  09:00 sati.

Dnevni red (PDF)

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665