Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i78/15), članka 4. stavka 4 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 32. Statuta Općine Podgora ("Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora“, br. 15/16) Općinski načelnik Općine Podgora donosi

                                                          ODLUKU

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje 2016.-2020. godine

Dokumentacija