Európa pre občanov
 
          
Projekt “Vrbové 2015 - čo vlastne vieme o Európskej únii?“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov          
      
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"      


Účasť: projekt umožnil stretnutie 210 občanov, z ktorých 146 pochádzalo z mesta Vrbové (Slovensko), 50 z mesta Vítkov (Česká republika), 10 z mesta Kalety (Poľsko), 4 z obce Podgora (Chorvátsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Vrbové, Slovenská republika, od 28.08.2015 do 30.08.2015

Stručný opis:

Dňa 28.08.2015 primátorka mesta oficiálne privítala účastníkov podujatia, predstavila hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EU, posilnenia dôvery v EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov, ako si osvojiť metódy na ich uplatnenie. Samosprávy, združenia, bežní ľudia získali prehľad, praktické postupy, vymieňali si skúsenosti, ako používať nástroje ovplyvňovania EU politík v praxi. Účastníkom podujatia bola predstavená anketa venovaná zisteniu odpovedí - Čo znamená EU pre bežných občanov, Ako EU vplýva na ich bežný život a aké benefity im prináša, Aká je znalosť pojmov ako aktívne európske občianstvo, dobrovoľníctvo,  znalosť práv občanov a nástrojov tvorby EU politík ako Pas európskeho občana, European citizen´s iniciatives, Your voice in Europe.

Dňa 29.08.2015 prostredníctvom besedy sa účastníci stretnutia venovali spomienkam na II. svetovú vojnu, jej príčiny a dôsledky pre  život občanov partnerských miest, historický aspekt vzniku EU, presadzovaných hodnôt ako  demokracia, mier, sloboda. Došlo k porovnávaniu vnímania II. svetovej vojny a bezpečnostnej situácie v krajinách účastníkov projektu. V dopoludňajších hodinách prebiehala prezentácia budúcnosti EÚ v kontexte súčasného diania na Ukrajine a vo svete a s tým spojenej európskej bezpečnosti, ochrany demokracie, mieru a európskej spolupatričnosti. V popoludňajších hodinách boli účastníkom predstavené nástroje možnej participácie zo strany občanov EÚ na tvorbe EÚ politík, a publikácie „Ako funguje Európska Únia.

Dňa 30.08.2015 sa účastníci podujatia v rámci kultúrnych aktivít zúčastnili návštevy mesta Trenčín a obce Beckov, v popoludňajších hodinách sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, prebiehala verejná diskusia, spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej samosprávy a partnerom projektu s cieľom pochopenia vplyvu výstupov stretnutia na každodenný život občanov. Účastníci podujatia sa zamerali na zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EU a vplyvu na každodenný život občanov z krajín zúčastnených subjektov. S výsledkami boli oboznámení nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní hostia z oblasti samospráv, združenia, podnikatelia, dôchodcovia, znevýhodnení občania a iní obyvatelia. Po skončení zasadnutia bolo prednesené oficiálne ukončenie podujatia so záverečným príhovorom zástupcu mesta a predstavením posolstva projektu do budúcnosti. Počas celého podujatia mali účastníci možnosť zúčastniť sa spoločenských, kultúrnych a poznávacích aktivít ako - oboznámenie sa s pamätihodnosťami mesta Vrbové, uctenie obetí vojny pri pamätníku padlých, turistického pochodu po stopách II. svetovej vojny v okolí mesta Vrbové, prehliadky Vojenského historického múzea Piešťany a prehliadky mesta Piešťany, spoločenského kultúrneho večera. Počas podujatia došlo k hodnotovému a myšlienkovému zbližovaniu sa účastníkov, k prezentácii zvykov a tradícii, k prezentácii kultúrneho dedičstva partnerov, k prehĺbeniu záujmu o spoločné európske korene, k podpore hodnôt partnerstva a spolupráce ako spôsob budovania spolupatričnosti k Európe, európskej identity.
     


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665