Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora, br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) Načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

   JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA

 

1.      O utvrđenom Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora (zona za gospodarenje otpadom) provest će se javna rasprava sa organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2.      Javna rasprava održat će se u razdoblju od 14. 7. 2015. godine zaključno do 28. 7. 2015. godine.

3.      Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog Plana bit će izložen javnom uvidu u zgradi Općine Podgora na adresi:  A. Kačića Miošića 2., 21 327 Podgora, svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati. Prijedlog plana bit će izložen i na web stranicama Općine Podgora na adresi: http://www.podgora.hr/.

4.      Javno izlaganje, radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana, održat će se za sve zainteresirane u utorak, 28. 7. 2015. godine, u zgradi Općine Podgora (kino dvorana), s početkom u 10:00. sati.

5.      Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave do zaključno 28. 7. 2015. godine.

6.      Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu sa čl. 100. i čl. 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) je slijedeći:

·        sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu postaviti pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom objavi o javnoj raspravi,

·        javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu plana sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na plan do roka određenog u javnoj raspravi.

.           U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi.

7.      Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom podnositelja i u roku iz točke 5. ove objave, dostavljeni na adresu: OPĆINA PODGORA, Jedinstveni upravni odjel, A.K. Miošića 2, 21 327 Podgora,

            - u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.