Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

              

 

 

               351-03/115-01/02

               2147/05-01/01-15-1

             

    16. 10. 2015. godine

 

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 153/13), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinski načelnik Općine Podgora donosi


            O  D  L  U  K  U
       o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta
                  prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora

     I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14) – u daljnjem tekstu: Postupak ocjene. 

Postupak ocjene provodi Općina Podgora u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

  I I.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora su slijedeći:

1.    Planiranje lokacije  namijenjene reciklažnom dvorištu za komunalni otpad

2.    Planiranje lokacije za prikupljanje i oporabu građevinskog otpada (tj. građevinama i postrojenju za gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadržava azbest)i ostalih radnih pogona i postrojenja

3.    Izmjena i dopuna odredbi za provođenje u cilju definiranja uvjeta za ishođenje odobrenja za građenje.

4.    Usklađivanje s posebnim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.

 

        I I I.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora je Općina Podgora.

Stručni izrađivač je tvrtka „URBOS“ d.o.o. iz Splita, Karamanova 11.

Ciljevi i programska Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora su:

-  usklađivanje s važećim zakonskim propisima i županijskim planom,
-  usklađivanje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
-  omogućavanje uređenja i komunalnog opremanja građevinskog područja,
-  prilagodba urbanističkih parametara vrijednostima prostora,
-  očuvanje i uređenje područja starih zaselaka.

     I V.

Radnje koje će se provesti u Postupku ocjene u skladu su s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se plan donosi, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u prilogu I. ove Odluke.

       V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Općine Podgora“.

                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                    Ante Miličić