Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 153/13), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinski načelnik Općine Podgora donosi


                                  
                   O  D  L  U  K  U
  o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta
                  prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora                                                                       I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14 i 13/15) - u daljnjem tekstu: Postupak ocjene. 

Postupak ocjene provodi Općina Podgora u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

                                                              

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora su sljedeći:

 

-         Preispitivanje i izmjena prostornih pokazatelja, uvjeta i smjernica za gradnju i uređenje prostora, a sve temeljem stručnih analiza  zahtjeva  dostavljenih od strane fizičkih i pravnih osoba (poduzetnika) te javnopravnih tijela.

-         Preispitivanje obveze donošenja i obuhvata urbanističkih planova uređenja.

-         Građevinsko područje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (u slučaju kad se nisu stekli uvjeti za proširenje, ovisno o postotku izgrađenosti do sada utvrđenih površina građevinskih područja), u načelu se ne može povećavati ali se mogu izvršiti manje korekcije-redefiniranje granica građevinskih područja (određivanjem-usklađenjem s novim stanjem u prostoru izgrađenog i neizgrađenog, te neizgrađenog uređenog građevinskog područja).

-         U svrhu osiguranja provedivosti i usklađenosti svih dijelova Plana potrebno je otkloniti uočene nedostatke u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana, te izmijeniti i dopuniti Odredbe za provođenje, radi nedvojbene primjene istih u postupcima izdavanja akata za gradnju.

-         Usklađivanje s posebnim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.

-         Izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela nakon usvajanja ovih Izmjena i dopuna.

 

                                                                    III.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora je Općina Podgora.

Stručni izrađivač je tvrtka „URBOS“ d.o.o. iz Splita, Karamanova 11.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna  obuhvaćaju usklađenje sa zakonskim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela, preispitivanje prostorno-planskih odredbi prema dostavljenim zahtjevima građana-fizičkih i pravnih osoba vezanih uz redefiniranje: granica građevinskih područja, namjene prostora, prostornih parametara gradnje i infrastrukturne i komunalne mreže i objekata. 

 

 

 

                                                                    IV.

Mišljenje je li na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13), a utvrdit će se u okviru Postupka ocjene.

           

                                                                   V.           

U Postupku ocjene sudjelovat će tijela i osobe navedene u prilogu II. ove Odluke.

 

                                                                   VI.

Općina Podgora dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

                                                                    VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku“ , službenom glasilu Općine Podgora.

 

                                                                                   OPĆINSKI  NAČELNIK:
                                                                                           Ante Miličić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

               351-03/115-01/02

               2147/05-01/01-15-1

             

    16. 10. 2015. godine

 

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 153/13), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinski načelnik Općine Podgora donosi


            O  D  L  U  K  U
       o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta
                  prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora

     I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14) – u daljnjem tekstu: Postupak ocjene. 

Postupak ocjene provodi Općina Podgora u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

  I I.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora su slijedeći:

1.    Planiranje lokacije  namijenjene reciklažnom dvorištu za komunalni otpad

2.    Planiranje lokacije za prikupljanje i oporabu građevinskog otpada (tj. građevinama i postrojenju za gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadržava azbest)i ostalih radnih pogona i postrojenja

3.    Izmjena i dopuna odredbi za provođenje u cilju definiranja uvjeta za ishođenje odobrenja za građenje.

4.    Usklađivanje s posebnim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.

 

        I I I.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora je Općina Podgora.

Stručni izrađivač je tvrtka „URBOS“ d.o.o. iz Splita, Karamanova 11.

Ciljevi i programska Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora su:

-  usklađivanje s važećim zakonskim propisima i županijskim planom,
-  usklađivanje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
-  omogućavanje uređenja i komunalnog opremanja građevinskog područja,
-  prilagodba urbanističkih parametara vrijednostima prostora,
-  očuvanje i uređenje područja starih zaselaka.

     I V.

Radnje koje će se provesti u Postupku ocjene u skladu su s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se plan donosi, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u prilogu I. ove Odluke.

       V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Općine Podgora“.

                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                    Ante Miličić

        

 

 

 

 

Page 2 of 3

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665