Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

03

 

OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) općinski načelnik Općine Podgora dana 29. svibnja 2018. godine  o g l a š a v a

 

POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU 

 I.

Oglašava se poziv za podnošenje:

1. zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sukladno planu korištenja istih.

II.

Pravna ili fizička osoba zainteresirana za izdavanje KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU podnosi zahtjev Vijeću za dodjelu odobrenja na pomorskom dobru na propisanom obrascu UT-XII-71 koji se može kupiti u Narodnim novinama ili obrascu KO-1*. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

          -            Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

          -            Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.

          -            Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

          -            Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).

          -            Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.

          -            Potvrdu upravnog odjela Općine Podgora o nepostojanju dugovanja.

          -            Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Podgora za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

          -            Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te  prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

          -             potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora (koncesionara Općine Podgora) o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,

          -            70,00 kn državnih biljega priloženih uz zahtjev.

III.

 

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE ZAKLJUČNO DO 12.06.2018. god.

IV.

Pravne i fizičke osobe koje imaju dug prema Općini Podgora, ne mogu dobiti koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i njihovi će se zahtjevi odbaciti.


KLASA: 022-06/18-01/23

URBROJ: 2147/05-01/01-18-1

Podgora, 29. svibnja 2018. godine

  OPĆINSKI NAČELNIK:

 

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU

GRAFIČKI DIO PLANA UPRAVLJANJA

Obrazac KO-1