Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A
Luka nautičkog turizma - Centar Podgore - izrada projektno tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru (sufinancirano od strane SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEu iznosu od 100.000,00 kuna iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu)
 
Površinska obrada šetnice Igrane i uređenje plaže Vala (III. faza) (sufinancirano od strane SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEu iznosu od 50.000,00 kuna iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu)

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) Načelnik Općine Podgora dana 17.travnja 2018. godine o g l a š a v a


 POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU 


I.

Oglašava se poziv za podnošenje:

1. zahtjeva za korištenje javnih površina,

II.

Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina (za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, ugostiteljskih terasa "štekata" i drugih privremenih objekata i naprava) podnosi zahtjev na općinskom obrascu JP-1* Komisiji za komunalne djelatnosti uz koju je potrebno priložiti:

A) dokaz o državljanstvu ( domovnica ili preslika osobne iskaznice )
B) u preslici dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga, potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl.),
C) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora podnositelja zahtjeva
D) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora, koncesionara Općine Podgora, o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,
E) 20,00 kuna državnih biljega priloženih uz zahtjev,

F) prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju suvenira, rukotvorina, slika i sl.), sliku, skicu montažnog objekta, nadstrešnice ili načina prodaje.
G) ako se javna površina traži za obavljanje djelatnosti ( npr. ugostiteljske, trgovačke i dr.) ispred objekta u privatnom vlasništvu treba dostaviti: 

a) dokaz vlasništva i/ili pravnog interesa ( vlasnički list, ugovor o zakupu i dr.) i

b) potvrdu  financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora za javnu površinu koja se traži na korištenje

H) SVI KORISNICI KOJIMA JE 2017. GOD IZDANO RJEŠENJE O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE, A KOD KOJIH NIJE DOŠLO DO NIKAKVE PROMJENE, BEZ OBZIRA NA DJELATNOST, OBAVEZNO PREDAJU ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE bez obveze predaje dokumenata pod A); i F);

 III.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE ZAKLJUČNO DO 7. svibnja 2018. god.

IV.

Ako postoji dugovanje prema Općini Podgora iz toč. II. C) i G) b zahtjevi pravnih i fizičkih osoba će se odbaciti.


KLASA: 022-06/18-01/19

URBROJ: 2147/05-01/01-18-1

Podgora, 17. travnja 2018. godine

  OPĆINSKI NAČELNIK:

 Ante Miličić, v.r.

OBRAZAC_JP-1