Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18) Načelnik Općine Podgora dana 17.travnja 2018. godine o g l a š a v a


 POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU 


I.

Oglašava se poziv za podnošenje:

1. zahtjeva za korištenje javnih površina,

II.

Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina (za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, ugostiteljskih terasa "štekata" i drugih privremenih objekata i naprava) podnosi zahtjev na općinskom obrascu JP-1* Komisiji za komunalne djelatnosti uz koju je potrebno priložiti:

A) dokaz o državljanstvu ( domovnica ili preslika osobne iskaznice )
B) u preslici dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga, potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl.),
C) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora podnositelja zahtjeva
D) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora, koncesionara Općine Podgora, o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,
E) 20,00 kuna državnih biljega priloženih uz zahtjev,

F) prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju suvenira, rukotvorina, slika i sl.), sliku, skicu montažnog objekta, nadstrešnice ili načina prodaje.
G) ako se javna površina traži za obavljanje djelatnosti ( npr. ugostiteljske, trgovačke i dr.) ispred objekta u privatnom vlasništvu treba dostaviti: 

a) dokaz vlasništva i/ili pravnog interesa ( vlasnički list, ugovor o zakupu i dr.) i

b) potvrdu  financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora za javnu površinu koja se traži na korištenje

H) SVI KORISNICI KOJIMA JE 2017. GOD IZDANO RJEŠENJE O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE, A KOD KOJIH NIJE DOŠLO DO NIKAKVE PROMJENE, BEZ OBZIRA NA DJELATNOST, OBAVEZNO PREDAJU ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE bez obveze predaje dokumenata pod A); i F);

 III.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE ZAKLJUČNO DO 7. svibnja 2018. god.

IV.

Ako postoji dugovanje prema Općini Podgora iz toč. II. C) i G) b zahtjevi pravnih i fizičkih osoba će se odbaciti.


KLASA: 022-06/18-01/19

URBROJ: 2147/05-01/01-18-1

Podgora, 17. travnja 2018. godine

  OPĆINSKI NAČELNIK:

 Ante Miličić, v.r.

OBRAZAC_JP-1

 

 


 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

351-02/18-01/3

   2147/05-01/01-18-1

 

   27. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općinski načelnik 27. veljače 2018. godine objavljuje:


JAVNI UVID

O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE PODGORA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje 2017.–2022. godine biti će svakog radnog dana od 5. ožujka do 6. travnja 2018. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, Podgora, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Podgora (www.podgora.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti do 6. travnja 2018. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                             Ante Miličić

 

Nacrt PGO Općine Podgora

 


 

 

 

SUFINANCIRANJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

sufinancirala je uređenje rive u naselju Igrane, površinska obrada šetnice i uređenje centralne plaže II. faza u Igranima s iznosom od 500.000,00 kn i izradu projektno tehničke dokumentacije športsko rekreacijskog centra Žanjeva 2020 s iznosom od 50.000,00 kn.