Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-06/18- 01/4
URBROJ: 2147/05-01/01- 18-1
Podgora, 22. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine
Podgora˝ broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) općinski načelnik Općine Podgora objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na susjednim nekretninama o započinjanju postupka
evidentiranja nerazvrstane ceste u Općini Podgora, mjestu Podgora, u Odluci o nerazvrstanim
cestama na području Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora, broj
15/16) označene kao NC-48, na kat. čest. 183/1, 183/2, 184/1, 188/1, 188/2, 190/3, 193, 194,
195, 196, 209, 211, 213/1, 215/2, 216, 220, 229, 236, 237/1, 237/2, 238/1, 239, 240/2, 241/1,
243/2, 243/3, 243/4, 253, 266, 270/1, 271/2, 277/1, 277/2, 310, 369/2, 579/3, 581, 615/4,
737/8, 738, 744, 745, 747, 749, 750, 751, 771, 772/1, 789, 801, 802/1, 802/2, 805/2, 806/1,
807, 808/1, 808/2, 809/2, 810/1, 810/2, 810/4, 846, 847/1, 849, 851, 852, 853, 873/2, 912,
913/1, 914, 1085, 1086, 1150, 1154/3, 1156, 1160, 1241/1, 1241/2, 1242, 1253/8, 1417/2,
1417/3, 1420/1, 1587/1, 1587/2, 1587/4, 1590, 1591, 1596, 1599, 1601, 1603/1, 1603/5, 1616,
1716, 1719/1, 1719/2, 1721, 1722/1, 5207, 5208, 5209, 5210, 5216/2, 5222, 5229/1, 5229/2,
5232, 5233/1, 5238, 5239, 5240/1, 5245, 5248, 5249, 5260/1, 5263, 5265/2, 5265/3, 5265/4,
5265/7, 5285/1, 5290, 5291, 5292, 5300/1, 5300/3, 5304/3, 5388/1, 5391, 5392, 10505/1,
10506/2, 10515, 10537/1, 10538, 10539, 10558, 10560, 10565, 10715/1, 10718/1, 10719,
10762, 10763, 10764, 10771/1, 11204, 11206/1, 11207, sve u k.o. Podgora, na temelju
članaka 123.-133. Zakona o cestama ("Nar. nov."br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i
pozivaju da izvrše uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatraže dodatna pojašnjenja
dana 7. 2. 2018.god. od 9,00 do 15,00 sati u zgradi Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21 327
Podgora. Geodetske projekt je izradila tvrtka INFOKARTA d.o.o., Sukoišanska 25, 21 000
Split.


OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Miličić, v.r.