Poziv za dostavu ponuda za radove - Plišivac - IZRADA POSTOLJA JAVNIH TUŠEVA

Skica

ODLUKOM O PONIŠTENJU NATJEČAJA KLASA: 024-01/22-01/34, URBROJ: 2181-38-01/01-22-4 od 8. travnja 2022. godine poništen je natječaj jer nije pristigla nijedna ponuda u roku.