Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora - referenta komunalno -poljoprivrednog redara 

Upute i obavijesti kandidatima referenta komunalno -poljoprivrednog redara 

Izjava da ne postoje zapreke za prijam u službu

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka