Bilješke konsolidirani financijski izvještaj za 2022.godinu

Konsolidirani financijski izvještaj za 2022.godinu