Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgore višeg referenta za naplatu prihoda i administartivne poslove