Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Nacrti odluka za 7. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

 2. Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2018. godinu

3. Prijedlog Projekcije proračuna Općine Podgora za razdoblje 2019.-2020.god.

4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2018. godinu

6. Prijedlog zaključka o raspravi o promjeni statuta

7. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgora

7a. Obrazloženje 

7b. Prilog - statut

8. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

9. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2016. godinu

10. Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2018. god.

11. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2018.godinu

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na temelju koncesije u Općini Podgora

12a. Prilog

13. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018.god

14. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog otpada

15. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavnja odbacivanja otpada

16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2017

16a.Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2017. godinu

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2017

17a. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2017. godinu

17a. Prilog

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Podgora

18a. Prilog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

 


 

Nacrti odluka za 6. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

2a.) O B R A Z L O Ž E N J E Odluka prikupljanje otpada

3. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu

 


 

Nacrti odluka za 5. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

2. Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2017. godinu-1

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2017 godini-1

4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području općine Podgora

5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana ukupnog razvoja (Strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje od 2016. do 2020. god.

5a. Plan ukupnog razvoja (SRP) Podgora

6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 10505roz 1, k.o. Podgora LJUBICA KRŽANIĆ (2)

7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao čest.zem. 8550, k.o. Živogošće

 


 

Nacrti odluka za 4. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

2. Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2017. godinu

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2017 godini

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2017. godini

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2017 godinu 

6. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2017 god

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2017. godinu

8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

9. Prijedloga Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2018. godinu

12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini

13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini

14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

15. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2018. godinu

16. Programa javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2018. godinu

17. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Blato

18. a Odluka o lokalnim porezima

18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Podgora

19. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta

19. a

 


 

Nacrti odluka za 3. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju  proračuna Općine Podgora za 2017. godinu

3. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode Općine Podgora

4. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Podgora

5. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Podgora

6. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za komunalno gospodarstvo

7. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za popis imovine Općine Podgora

8. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Podgora

9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Podgora

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika  o radu općinskog načelnika Općine Podgora od 1.1.2017.-30.6.2017. 

10a. Polugodišnje izvješće načelnika o radu 2017.

11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao čest.zem. 10690 i 11201, k.o. Podgora

11a. Skica izmjere

11b. Prilog

 


 

Nacrti odluka za 2. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora 

Prilog odluke VODOVOD

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti općinskom Načelniku za davanje izjave o preuzimanju poslovnih udjela...VODOVOD

Prijedlog Odluke o imenovanju člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava članovima ci općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora od konstituiranja do 31. prosinca 2017. godine

Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 10505 kroz 1 k.o. Podgora

Prijedlog odluke o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika

 


 

Nacrti odluka za 43. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

Nacrti odluka za 42. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području opć

3. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina na području Općine Podg

4. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2017. godinu

5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2016. godinu

6. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razd

7. Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2017. god.

8. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2017.godinu

9.) Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2016

9a.) Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2016.godinu

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2016

10a.) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2016. godinu

11. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu

14. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 8551 kroz 1 k.o. Živogošće