2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

2a.) O B R A Z L O Ž E N J E Odluka prikupljanje otpada

3. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu